Free Being Me ja partiomenetelmä

Pienryhmässä toimiminen

Oppiminen on yleensä hauskempaa ja osallistavampaa pienryhmässä kuin yksin. Nuoret pitävät itsensä ilmaisemista usein mielekkäämpänä pienryhmässä. Eri ikäisistä jäsenistä koostuvassa pienryhmässä vanhemmat jäsenet toimivat positiivisena roolimallina nuoremmille, jäsenet haastavat toisiaan ottamaan vastuuta aktiviteettien tekemisestä ja jasenet tukevat toinen toisiaan. Ryhmässä toiminen rohkaisee niin ikään sen jäseniä tekemään itsenäisiä päätöksiä ja kyky toimia eritaustaisten ihmisten kanssa on arvokas taito koko elämän kannalta. Tällaisessa vertaisryhmässä toimiminen on keskeinen osa partiomenetelmää ja parantaa myös Free Being Me -ohjelman vaikuttavuutta.

 

Nousujohteisuus

Jokainen yksilö saa partiossa sopivan haastavia tehtäviä. Opimme eri tavoin. Maailmanjärjestön kehittämä ohjelma huomioi erilaiset tavat oppia. Yksilön tukeminen on keskeinen osa ohjelmaa, Jokainen osallistuja voi parhaan kykynsä mukaan tehdä Free Being Me -ohjelman mukaisia aktiviteetteja. Ohjelmassa kannustetaan pienryhmän jäseniä tukemaan toisiaan ja annetaan tilaa yksilön itseilmaisulle sekä mahdollisuus vaikuttaa ryhmän tekemiin aktiviteetteihin erilaisilla yksilöllisillä tavoilla.Jokaisella partiolaisella on mahdollisuus oppia omalla yksilöllisellä tavallaan ja jokaista edistysaskelta ylistetään.

 

Tekemällä oppiminen

Ihmiset oppivat parhaiten ollessaan motivoituneita. Ohjelmassa jokainen osallistuja hyödyntää omia kokemuksiaan ja häntä rohkaistaan toimimaan niiden pohjalta. Kannustamme oppimiseen erilaisten haasteiden, kokemusta, pelien, projektien ja kokeiden avulla. Free Being Me -ohjelma käyttää ”tekemällä oppiminen” metodia ja tarjoaa osallistujille mahdollisuuden luoda oma media, keskustella itseä askarruttavista asioista ja omista ideoista, kehittää todellisuuten perustuvia projekteja ja aktiviteetteja auttaen osallistujia ja näiden lähipiiriin kuuluvia suhtautumaan omaan kehoonsa suuremmalla itsevarmuudella.

 

Kontaktin luominen toiseen ihmiseen

Partiossa lapsi ja nuori kasvaa ottamaan vastuuta itsestään ja muista. Toisten hyvinvointiin tähtäävä toiminta palvelee yhteisöllisyyttä ja yhteisöjä. Free Being Me -ohjelmassa osallistujaa kannustetaan luomaan yhteyksiä muihin vartion / ryhmän jäseniin ja näiden ikätovereihin. Osallistujat tutkivat, miten he voivat omalla toiminnallaan edistää ikätovereidensa itseluottamusta ja myönteistä suhtautumista omaan kehoonsa.Ohjelman aikana osallistujat tekevät aktiviteetteja tukien toinen toisiaan aikuisen ja / tai vertaistukijohtajan ohjauksessa. Free Being Me -ohjelma perustuu positiivisiin roolimalleihin, jotka tukevat myöhemmin yksilöä tämän kehittyessä johtajana. Tämä kaikki on mahdollista kun eri taustoista tulevat (ikä, sukupuoli, kulttuuri, sosioekonominen tausta) osallistujat toimivat ryhmässä ja oppivat uusia taitoja.

 

Suhde toisiin ihmisiin

Edellä lueteltujen partiomenetelmän osa-alueiden lisäksi Free Being Me pohjautuu partion kasvatustavoitteelle ”Suhde toisiin ihmisiin”.

Opimme jatkuvasti meitä ympäröivästä maailmasta. Aktiviteetit kannustavat osallistujaa reflektoimaan mitä tarkoittaa maailmankansalaisuus, millaista on seisoa itselle tärkeiden asioiden takana, ja välittää omaa innostusta omaan yhteisöön tekemällä erilaisia aktiviteetteja.  Free Being Me osoittaa, että erilaiset ihmiset ympäri maailmaa kärsivät yhteiskunnan asettamista ulkonäköön liittyvistä paineista (pitäisi näyttää tietynlaiselta, koska yhteiskunnan mielestä se on tärkeää). Vastustamalla yhteiskunnan asettamia ulkonäköpaineita, yksilö ottaa vastuun omasta elämästään ja siitä, miten hän voi vaikuttaa toisiin ihmisiin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *